Hoofdpagina

Uit wikidelfshaven
Versie door Fv (Overleg | bijdragen) op 15 mei 2015 om 10:41

Ga naar: navigatie, zoeken
Kaart van de visgronden bij Delfshaven in de middeleeuwen

Gebiedsplan Delfshaven

Vastgesteld op 15 juli 2014 door de Gebiedscommissie Delfshaven

Dit Gebiedsplan is tot stand gekomen in goede samenwerking tussen de Gebiedscommissie Delfshaven, de Gebiedsorganisatie Delfshaven, accounthouders van de clusters, professionals en vele bewoners en ondernemers

Gebiedscommissie Delfshaven
gebiedscommissies@rotterdam.nl
Postadres: Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam


Leeswijzer

Voor u ligt het gebiedsplan Delfshaven. Op hoofdlijnen worden hierin de ambities en doelen voor dit deel van Rotterdam beschreven. Delfshaven bestaat uit vier deelgebieden: Spangen en Oud-Mathenesse-het Witte Dorp, Bospolder-Tussendijken, Middelland en het Nieuwe Westen. Het oude historische Delfshaven en Schiemond is het vierde gebied. Per deelgebied zijn de belangrijkste prioriteiten beschreven. Hieraan wordt de komende jaren gewerkt om, met vereende krachten, de doelen te realiseren.

Hoofdstuk 1 bestaat uit de inleiding en een paragraaf over de participatie waarmee dit gebiedsplan tot stand is gekomen. De hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 beschrijven de deelgebieden van het totaalgebied Delfshaven. Deze hoofdstukken beginnen met een korte wijkbeschrijving, gevolgd door de ambitie voor het betreffende deelgebied. Ook is hierna een paragraaf over de doelen die we in 2018 willen bereiken, te vinden. Omwille van de leesbaarheid is ervoor gekozen om minimaal cijfers in de tekst op te nemen. Daarvoor zijn de zogenaamde DIN schema’s opgesteld. DIN is de afkorting van ‘Doel Inspanningen Netwerk’. Hierin zijn wél concrete cijfers vermeld. Per deelgebied is een DIN als bijlage gevoegd. Iedere hoofdstuk sluit af met een paragraaf van strategieën, gericht op het realiseren van de genoemde doelen. Per gebied zijn daarbij maximaal vijf prioriteiten geformuleerd. Om recht te doen aan de eigenheid van de gebieden, verschilt de indeling per deelgebied.

Binnen de deelgebieden is er ook een aantal openstaande vraagstukken. Daarvoor zijn verschillende redenen. En in een aantal gevallen vraagt dit verdere uitwerking en daarmee meer tijd. In andere gevallen is de financiering niet geregeld. Ook kan het zijn dat de uitvoering pas na 2018 plaatsvindt. In hoofdstuk 6 staan de vijf topprioriteiten van gebied Delfshaven; prioriteiten en soms knelpunten die onder de aandacht van gemeenteraad en college gebracht worden.

Dit gebiedsplan is nadrukkelijk ook een uitnodiging aan bewoners, lokale initiatieven, netwerken, instellingen, ondernemers én ambtenaren om gezamenlijk bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van Delfshaven, zoveel mogelijk vanuit een integrale aanpak.

De hoofstukken van het gebiedsplan

DIN (Doelen Inspanningen Netwerk

Het gebiedsplan is voor een groot deel gebaseerd op achterliggende DIN schema’s opgesteld. DIN is de afkorting van ‘Doel Inspanningen Netwerk’. De DIN is een werkwijze die uitgaat van de behoeften van een bepaald gebied. Die behoefte wordt vervolgens in de DIN vertaald naar een Ambitie, waarna de stappen om de ambitie waar te maken concreter geformuleerd worden in Doelen en Inspanningen. Het Netwerk is daarbij van groot belang, immers goede samenwerking vergroot de kansen om de Doelen te behalen. Kortom: wat willen we precies in een gebied bereiken, welke inspanningen zijn daarvoor nodig en welke netwerken – bewoners, ondernemers, instellingen, verenigingen - zijn daarbij betrokken?

Overigens: de DIN geldt voor vier jaar, maar is niet in beton gegoten. Er kan immers veel veranderen. Regelmatig dienen zich nieuwe ontwikkelingen en inzichten aan. Daarom is de DIN een 'levend document'; als het nodig is, volgt bijstelling van doelen en plannen. Wel worden deze jaarlijks, in zogenaamde Jaarschijven, vastgesteld.

Per deelgebied is een DIN als bijlage gevoegd.

DIN-nen per gebied

Werken met een Wiki

Iedereen kan meewerken aan deze Wiki. Enkel een [registratie (rechtsbovenaan deze pagina)] is nodig. Bijdragen is eenvoudig via de knop bewerk met een aantal tekstopmaak opties is een aanvulling of correctie zo gemaakt. Omdat een Wiki permanent werk in uitvoering is er ook geen reden zorgen te maken over verschrijvingen of fouten. In het uiterste geval wordt een eerdere versie van voor de aanpassing eenvoudig teruggezet.

Participatiebudget en 'Open Spending'

Welk budget is er nu in Delfshaven beschikbaar om bewonersinitiatieven mee te ondersteunen, het zogenaamde participatiebudget? En welke initiatieven hebben daar inmiddels succesvol een beroep op kunnen doen? De gebiedscommissie Delfshaven wil graag op een open en transparante wijze hierover informeren. Onder het aparte hoofdstuk Participatiebudget en 'Open Spending' worden de budgetten en de uitgaven op een rij gezet. Wordt er kort uitgelegd om wat voor een evenement, activiteit of project het gaat. En wordt uitgelegd hoe een bewonersinitiatief kan worden ingediend.

Adviesnota's

Met regelmaat komen er gemeentelijke nota's naar de Gebiedscommissie Delfshaven waar advies over wordt gevraagd. Klik hier voor de adviesnota's