Prioriteiten en knelpunten

Uit wikidelfshaven
Ga naar: navigatie, zoeken


Prioriteiten en knelpunten

In dit hoofdstuk benoemen we op basis van de prioriteiten in de vier deelgebieden de vijf topprioriteiten voor het hele Gebied Delfshaven. Deze prioriteiten komen voor een groot gedeelte overeen met punten uit het coalitieakkoord. Delfshaven kijkt er naar uit om deze zaken in een goede samenwerking met de clusters, de vele wijkpartijen zoals corporaties, politie, ondernemers en de zeer vele goede bewonersinitiatieven die Delfshaven rijk is, op te pakken. Soms zal in de wijk goed geprioriteerd moeten worden en zal samen met bewoners creatief gekeken moeten worden om het basisniveau in de woonomgeving op orde te houden. Dit betekent een buitenruimte en voorzieningenniveau die voldoen aan de Rotterdamse standaarden. Ook binnen deze standaarden zal vaak goed geprioriteerd kunnen worden. Dit eveneens op basis van de inbreng van bewoners. Toch blijven er dan nog veel zaken over die extra inzet vragen. Er is hierin streng gekozen voor vijf topprioriteiten. Ten aanzien van onze vijf topprioriteiten benoemen we hier daarom een aantal kansen en knelpunten die wij graag onder de aandacht van het College en de Gemeenteraad brengen.


Bewonersinitiatieven

Het Gebied Delfshaven geeft prioriteit aan initiatieven die uit het Gebied zelf komen. In die zin voelen we ons erg verbonden met de opmerking ‘Right to Challenge’, zoals beschreven in het coalitieakkoord van Rotterdam. Daarnaast wil Delfshaven ook invulling geven aan 'Right to Cooperate'; waar clusters of aanbestedende partijen brede maatschappelijke doelstellingen realiseren in samenwerking met lokale netwerken en initiatieven. Er ligt ook een mooie kans in het verbinden van vrijwilligers (onder andere vanuit maatschappelijke inzet) aan initiatieven die soms moeilijk nieuwe vrijwilligers en mede-initiatiefnemers kunnen vinden. Omdat deze initiatieven door sociaal ondernemerschap sterk in ontwikkeling zijn is er ook de kans voor vrijwilligers om mee te groeien met deze organisaties als zij steeds meer maatschappelijke meerwaarde (sociale binding, lokale economie, vergroening, bestrijding eenzaamheid, etc) produceren. Dit biedt voor mensen perspectief om hun (lokale) netwerk te versterken, maatschappelijk betrokken te zijn en mogelijkheden om door te groeien naar nieuw werk of eigen (sociaal) ondernemerschap. En voor de initiatieven kan een bijdrage voor de begeleiding van deze vrijwilligers helpen in de professionalisering, verzelfstandiging en verbreding van hun activiteiten. In die zin zou er ook meer aandacht en begrip moeten komen voor de waardering van vrijwilligers (beperkte vergoeding, attentie, deskundigheidbevordering) en initiatiefnemers (sociaal ondernemers).

Aan bewonersinitiatieven die bijdragen aan een verbetering van de sociale cohesie en infrastructuur, aan verbindingen tussen de diversiteit (meerdere culturen, meer en minder kansrijke bewoners, enzovoort) van bevolkingsgroepen, aan een grotere mate van zelfbeheer van de buitenruimte en leegstaande panden, aan het verbinden van bedrijven, instellingen en clusters aan bewonersinitiatieven en aan vergroening van Delfshaven geven we extra prioriteit. Bij een aantal initiatieven zien we grote mogelijkheden om samen met de stad maatschappelijke meerwaarde te realiseren en deze willen we de komende periode extra ondersteunen. In een aantal situaties zal een minimale inzet van beheer of professionele begeleiding nodig zijn en/of zal creatief met kostendekkende huur moeten worden omgegaan. Het gaat daarbij o.a om:

 • a. Het in zelfbeheer geven van parken zoals het Heemraadspark en het ‘Dakpark’ en het op deze locatie laten ontstaan van allerlei initiatieven zoals activiteiten voor ouderen, activiteiten met de speeltuinvereniging en een bewonerstuin;
 • b. Het in zelfbeheer geven (aan onder andere jongeren) van (leegstaande) accommodaties, zoals buurthuis ‘De Pupillen’;
 • c. De ontwikkeling van een wijkpark met stedelijke allure aan de Essenburgsingel in nauwe relatie met daar bestaande bewonersinitiatieven;
 • d. Vernieuwende initiatieven op het gebied van zorg en welzijn, zoals lokale initiatieven Zorgvrijstaat Rotterdam West en Wilskracht Werkt;
 • e. Het opzetten van laboratoria waarin kansrijke bewoners uit andere wijken helpen bij versterking van de sociale cohesie; bijvoorbeeld tussen het ‘armere’ Schiemond en het ‘rijkere’ Lloydkwartier
 • f. Het faciliteren en ondersteunen van wijkhuiskamers (zoals de Woonkamer van de Burgemeester en het buurtatelier aan de Zwaerdecroonstraat) en andere initiatieven die bijdragen aan de aanpak van de sociale cohesie zoals bijvoorbeeld op Coolhaveneiland;
 • g. Het aanpakken van de leegstand in winkels en vastgoed door initiatieven van bewoners een kans te geven en zo nodig te faciliteren.

Relatie met coalitieakkoord:

De prioriteit bewonersinitiatieven sluit goed aan bij de prioriteiten uit het coalitieprogramma. Het sluit o.a. aan op de thema’s meer direct bestuur en het Right to challenge, bruisende woonstad, duurzaamheid en zorg voor jeugd en ouderen. In het thema Werk moet lonen zien wij mogelijkheden om de stijgende behoefte aan vrijwilligers in te vullen. Binnen het thema groene en schone leefomgeving in het coalitieakkoord stellen wij voor om het wijkpark aan de Essenburgsingel verder te ontwikkelen tot ‘stadspark’ bij het centrum. De participatie van bewoners bij inrichting en activiteiten hierbij is al enorm groot. Het stadspark Essenburg begint vlakbij het Centraal Station en maakt een wandeling in westelijke richting, door het groen, naar het Roel Langerak Park en richting Midden Delfland mogelijk. Naar het oosten kan de verbinding van deze door bewoners geïnitieerde groene long worden versterkt richting Luchtsingel en straks ook de Hofbogen. Hiermee zet Rotterdam de vindingrijkheid en betrokkenheid van Rotterdammers op de (groene) kaart.

Knelpunten:

Wij zien in het coalitieakkoord veel afspraken waarmee onze prioriteiten ondersteund worden. In de uitwerking in het collegeprogramma hopen wij concrete maatregelen terug te zien om deze bewonersinitiatieven te ondersteunen. Vaak gaat het om een stimulerende houding en ondersteuning om vernieuwende ontwikkelingen en bewonersinitiatieven mogelijk te maken en om bureaucratie tegen te gaan. Deels gaat het om – vaak geringe – financiële middelen voor kosten die hier uit voortvloeien, zoals inrichtingskosten bij zelfbeheerprojecten in de buitenruimte of bewonersinitiatieven in leegstaande panden op belangrijke doorgaande routes zoals de winkelstraten mogelijk maken. Bij het aanpakken van de leegstand is de hulp van corporaties en particuliere woningeigenaren nodig. Het kan ook zijn het hulp geven bij het vinden van financiën, bijvoorbeeld bij fondsen. Nu er steeds meer een beroep op bewoners wordt gedaan, hopen wij in het collegeprogramma mogelijkheden te zien waarbij mensen iets terug doen voor hun uitkering als vrijwilliger in en voor de wijk. Speciale aandacht vragen we voor het mogelijk maken van het stadspark aan de Essenburgsingel. Wij zien op deze locatie niet alleen een mogelijkheid tot een stadspark maar ook een grote mogelijkheid dit te doen met veel inzet vanuit initiatieven van bewoners. Daarnaast is er een enorme mogelijkheid een groene doorloop naar het centraal station en richting Spangen te realiseren. De groene doorloop naar het centraal station kan zowel in Noord als in het Centrum doorgetrokken worden. We gaan hierover in overleg met Noord, de NS en het Stadscentrum.

Veiligheid

In een aantal wijken in het Gebied Delfshaven is de veiligheid ver beneden het Rotterdamse gemiddelde. Het gaat daarbij met name om de wijken Middelland en Tussendijkenen in een aantal straten en buurten in de wijken het Nieuwe Westen, Bospolder en Coolhaveneiland. We willen ons bij de veiligheidsaanpak vooral focussen op de wijken Middelland en Tussendijken. Voor deze wijken hebben we dan ook een plan van aanpak opgesteld. In Tussendijken willen we aandacht besteden aan de uitkomsten uit de ‘blok-voor-blok’ aanpak waarin van adres tot adres achter de voordeur wordt gekeken. In Middelland willen we aandacht besteden aan de overlast van coffeeshops en overlast van sommige maatschappelijke opvangvoorzieningen. In de overige wijken: Schiemond, Lloydkwartier, Spangen en Oud Mathenesse-Het Witte Dorp, moet de veiligheid minimaal op het huidige niveau blijven. We constateren dat sommige jeugdgroepen vooral als overlastgevend worden gezien. Daar waar dit tot problemen leidt, moet dit dan ook goed worden opgepakt. Hiervoor zijn al veel programma’s waaronder de schouder-aan-schouder aanpak, beschikbaar. Om overlast te voorkomen denken we dat het ook belangrijk is dat de jeugd goede kansen krijgt.

Relatie met coalitieakkoord:

Ten aanzien van de prioriteit Veiligheid voelen we ons erg gesteund door het coalitieakkoord. We constateren o.a. dat de aandachtspunten in Middelland grotendeels zijn opgepakt. Ook de aandacht voor (overlast van) maatschappelijke opvang zien we terug in het coalitieakkoord. Voor Coolhaveneiland is hiervoor al eerder een afspraak met het vorige college gemaakt. De goede samenwerking met de stadsmariniers blijft noodzakelijk.

Knelpunten:

Knelpunten liggen nog in Tussendijken. Om deze knelpunten aan te pakken is voor de stuurgroep Veilig een plan van aanpak geschreven. Uit dit plan van aanpak blijkt welke zaken gerealiseerd kunnen worden door herprioritering van bestaande middelen en voor welke zaken de komende jaren extra gelden nodig zijn. Wij nemen aan dat de aanpak van criminele jeugd wordt voortgezet en waar nodig uitgebreid met programma’s als de schouder-aan-schouder aanpak.

Jeugd

Delfshaven is naar verhouding een Gebied met veel Jeugd. Dit biedt grote kansen, maar ook bedreigingen. Het is dan ook logisch dat dit voor ons Gebied een belangrijke prioriteit is. Onze jeugd verdient een goede toekomst met goede scholing en goede mogelijkheden tot werk. Als we deze taak niet oppakken dreigt een situatie met een grote groep permanent gedesillusioneerde jong volwassenen. We constateren dat sommige jeugdgroepen vooral als overlastgevend worden gezien. Daar waar dit tot problemen leidt, moet dit dan ook goed worden opgepakt. Hiervoor zijn al veel programma’s waaronder de schouder-aan-schouder aanpak, beschikbaar. Wij gaan vooral uit van kansen van de jeugd en niet van problemen. In het coalitieakkoord staat al veel over de verbetering van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten we jongeren meer mogelijkheid geven om te sporten, spelen en andere activiteiten te verrichten. We denken dat een aantal zaken hierbij kunnen helpen. In ons Gebied denken we dan aan:

 • a. Activering en talentontwikkeling; bijvoorbeeld door vergroten van mogelijkheden om te sporten, waaronder op Vreelust, of om deel te nemen aan maatschappelijke, culturele of creatieve cursussen en initiatieven als ‘huiskamers’ voor jongeren te stimuleren.
 • b. Kindvriendelijker maken van de buitenruimte, zoals groene routes door wijken en veiligeoversteekplaatsen naar scholen en bij speeltuinen het toezicht (door vrijwilligers en BSW) minimaal te handhaven op het huidige niveau
 • c. Voorschoolse voorzieningen en extra leertijd met nadruk op taal;
 • d. Goede huiswerkbegeleiding en tegengaan van schooluitval;
 • e. Voortzetten en uitbreiden van preventieve programma’s om jongeren kansen te geven, zoals projecten met individuele coaching en begeleiding (bijvoorbeeld The Urban Family en College Delfshaven);
 • f. Toeleiding naar werk- en stageplekken, zoals bij de maakindustrie ‘Made in 4Havens’ en bij sponsoren van Sparta.

Relatie met coalitieakkoord:

In het coalitieakkoord staat het thema jeugd ook als belangrijk speerpunt beschreven. We hopen dat bij de beschrijving van het Rotterdams Onderwijs Beleid en het op te stellen masterplan onderwijs 2015 – 2025 onze punten worden meegenomen.

Knelpunten

Een mogelijk knelpunt voorzien wij bij het doen van fysieke aanpassingen om de buitenruimte kindvriendelijker te maken. Daarnaast denken we dat er alles aan moet worden gedaan om jeugd voldoende te activeren en kansen en mogelijkheden te geven om hun talent te ontwikkelen. Dit kan onderandere door (individuele) coaching, maar ook door initiatieven als huiswerkbegeleiding, ‘huiskamers’ voor jongeren en ondersteuning bij de opvoeding.

Problematiek achter de voordeur

Delfshaven kent vele gezichten. Het is een gebied met veel potentie en veel bewonersinitiatieven. Delfshaven bruist. Hierdoor is niet altijd aan de oppervlakte zichtbaar welke problemen zich afspelen achter de voordeuren. Dit is op de hoofdstraten van Delfshaven niet zichtbaar en vaak ook niet in de zijstraten van de hoofdstraten. Maar wel in een aantal zijstraten van de zijstraten. Problemen die daar voorkomen zijn niet minder dan de problematiek van de focuswijken op Zuid, zoals schulden, eenzaamheid en huiselijk geweld. Omdat we vele schrijnende gevallen zien, zijn we in de wijk Tussendijken gestart met een integrale ‘blok- voor-blok’ aanpak waarin van adres tot adres achter de voordeur wordt gekeken. In de komende maanden willen we ook een beperkt aantal (maximaal vijf) straten in de andere wijken benoemen om een soortgelijke aanpak op te richten. De meeste straten zijn bij ons bekend maar we willen hierin strak prioriteren. Het gaat hierbij om:

 • a. Eenzaamheid;
 • b. Inkomen;
 • c. Aanpak en preventie van schulden;
 • d. Taal;
 • e. Gezondheid, waaronder mensen met een persoonlijkheidsstoornis;
 • f. Huiselijk geweld;
 • g. Langdurige zorg en begeleiding (WMO);
 • h. Aandacht voor vrouwen empowerment;
 • i. Aandacht voor één oudergezinnen met specifieke problemen

Relatie met coalitieakkoord:

Het coalitieakkoord besteedt op verschillende plekken aandacht aan (afgeleiden van) problematiek achter de voordeur. Zo sluiten de thema’s samenleven gaat niet vanzelf, werk moet lonen en zorg voor jeugd en ouderen in de wijk, aan bij onze prioriteiten.

Knelpunten:

Ten dele hopen we door herprioriteren van middelen de aanpak van problemen haalbaar te maken. Afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen en mede op basis van de grootte van de problematiek in de diverse wijken van Delfshaven willen we scherp prioriteren in de aanpak. De wijk Tussendijken krijgt daarbij veel prioriteit ook via de reeds bij prioriteit Veiligheid genoemd ‘blok-voor-blok’ aanpak. Ook een aantal straten in de wijk Bospolder en in een aantal andere straten in Delfshaven is door een cumulatie van veel problemen in een klein gebied extra aandacht nodig. We hopen dat het college open staat voor het bestemmen van extra financiële middelen, dan wel de gebieden ontziet bij bezuinigingen. Wij zijn blij met de start van het integrale wijkteam voor Coolhaveneiland. Graag willen wij versneld de wijkteams jeugd en volwassenen in Spangen bijeen voegen. Samen met het college willen we de juiste wijze van doorverwijzen van mensen met een persoonlijkheids stoornis in kaart te brengen en hiervoor goede aanpak en voldoende capaciteit realiseren en hierbij een samenwerking met Vraagwijzer en Zowel aan gaan. Wij zien vooral een knelpunt bij de continuïteit in het taalaanbod voor volwassenen met een taalachterstand. Juist dit aanbod kan zorgen voor het versterken van het arbeidspotentieel en het verbeteren van de cohesie in onze wijken. Wij hopen op de mogelijkheid van extra inzet volgens de frontlijnsystematiek bij de aanpak van schuldenproblematiek in de meest schrijnende situaties. Nadrukkelijk aandacht vragen wij voor het capaciteitsknelpunt bij cluster Maatschappelijke Ontwikkeling om voldoende inzet voor maatschappelijke inspanning te leveren

Aanpak hoofdroutes en winkelstraten Delfshaven

In Delfshaven hebben we een aantal hoofdstraten en winkelstraten met veel allure en ook eigen problemen. De allure en levendigheid van deze straten hebben een belangrijke uitstraling naar het hele Gebied Delfshaven. Voor de winkelgebieden sturen wij op resultaatsniveau conform de stedelijke normen voor schoon, heel (4) en veilig (6) Een aantal winkelstraten willen we prioriteit geven ten aanzien van de levendigheid, de verkeersveiligheid en de uitstraling. In Bospolder-Tussendijken heeft met name de Schiedamseweg een opgave. Hier moeten winkels worden geconcentreerd en vierkante meters winkeloppervlak worden teruggebracht om de winkelstraat toekomstbestendig te maken. Wat er terug komt voor de winkels en welke branchering wordt toegepast is onderwerp van gesprek tussen ondernemers, bewoners, vastgoedpartijen en gemeente. De Nieuwe Binnenweg heeft de afgelopen jaren een stevige verandering doorgemaakt dankzij de inzet van vele partijen. Om ervoor te zorgen dat de gedane investeringen niet meteen verdampen, is inzet van zowel de vastgoedeigenaren als gemeente Rotterdam nodig. Leidraad bij deze inzet is dat de ondernemers en de ondernemersvereniging samen met de bewoners van de Nieuwe Binnenweg de dragers zijn. De gemeente zal de gang van zaken op de winkelstraat monitoren en zal ondersteunend zijn aan de te ontwikkelen activiteiten.

De Middellandstraat is een winkelstraat waar sinds kort een actieve ondernemersvereniging is. Ook is er relatief weinig leegstand. De staat van het vastgoed is wel zorgelijk. Een aantal panden zorgt voor een verloederde uitstraling. Ook twee grote gezichtsbepalende panden van de gemeente Rotterdam. Het winkellint loop over in de Vierambachtstraat. Hier is de situatie met betrekking tot activiteit van ondernemers en leegstand zorgelijker dan de Middellandstraat. Daarnaast is er ook een aantal winkelgebieden waar transformatie van een surplus aan vierkante meters getransformeerd moet worden naar andere functies zoals de Grote Visserijstraat/Mathenesserweg en de Schiedamseweg. Hierbij zijn de winkelgebieden al benoemd als stedelijke aandachtsgebieden.

Relatie met coalitieakkoord:

De aanpak van de ‘s-Gravendijkwal staat duidelijk genoemd in het coalitieakkoord en wij gaan er van uit dat dit ook wordt opgenomen in het collegeprogramma. De revitalisering van de Nieuwe Binnenweg dreigt af te glijden. Hier is aandacht voor nodig. De in het coalitieakkoord genoemde mogelijkheid om via ‘stop en shop’ tarieven kwetsbare winkelgebieden aantrekkelijk te houden, biedt mogelijkheden voor de Nieuwe Binnenweg en de Schiedamseweg. Het thema Bruisende woonstad uit het coalitieakkoord geeft ruimte voor innovatieve ideeën om leegstand te bestrijden.

In het plan van aanpak Middelland is geconstateerd dat de Middellandstraat aandacht behoeft. De aanpak van de Schiedamseweg en Historisch Delfshaven worden in een krachtenveldanalyse betrokken waar een opgave uit naar voren komt, waarvoor middelen benodigd zijn. Ook bij de hiervoor genoemde prioriteiten ‘Veiligheid’ en ‘Problematiek achter de voordeur’ wordt over de aanpak Tussendijken gesproken. Voor de Schiedamseweg ligt reeds een toezegging voor het maken van een analyse. De aanbevelingen uit de plannen brengen kosten met zich mee. Wij gaan hierover graag in gesprek met het college.

Door naar het volgende hoofdstuk

Door naar Participatieproces gebiedsplan