Participatieproces gebiedsplan

Uit wikidelfshaven
Ga naar: navigatie, zoeken

Participatie voorafgaand aan het gebiedsplan

In Spangen en Oud Mathenesse-Witte Dorp zijn bewoners op verschillende niveaus en terreinen actief; in een bewonersorganisatie, buurthuis, groenbeheer, etc. Organiserend, netwerkend, imagoverbeterend, zorgend voor elkaar. Voor het realiseren van DIN en gebiedsplan is gestart met een update van de ontwikkelingen aan de hand van het wijkprofiel; de cijfers geven een ontwikkeling op de verschillende thema’s weer. Hierbij zijn clusteraccounthouders van Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Maatschappelijke Ontwikkeling en Directie Veiligheid betrokken. En ook Woningcorporaties. De analyses die volgden uit het besproken wijkprofiel zijn in een vijftal netwerk-bijeenkomsten gedeeld. Daarbij zijn vooral bewoners en wijkpartners betrokken. De analyses zijn getoetst aan de praktijk in de wijken, waarna doelen en inspanningen zijn benoemd.

In Middelland en het Nieuwe Westen zijn DIN en gebiedsplan tot stand gekomen door de praktijken, initiatieven en bewoners uit de wijken als uitgangspunt te nemen en na te gaan wat bewoners beweegt om actief te zijn in speeltuin, buurthuis of tuin. Hierdoor ontstaat een agenda van wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden. In de zomer van 2013 is een start gemaakt met het organiseren van ontmoetingen tussen de wijken en de gemeente; ambtenaren zijn op zomersafari geweest met de opdracht zich te laten verrassen. De opdracht was vooral nieuwsgierig te zijn. Van deze ontmoetingen is verslag gedaan op Facebookpagina Voor West, Door West (250 likes). Zo werd voor iedere geïnteresseerde zichtbaar welke ontmoetingen plaatsvonden en welke verbindingen er ontstonden. Naast de Facebookpagina zijn er bijeenkomsten voor en door bewoners geweest rond thema’s als: zorg, vuil en groen. Daarin stond de vraag naar de eigen initiatieven en wat de buurt voor elkaar kan betekenen centraal. Deze ontmoetingen zijn gemiddeld door50 bewoners bezocht. De kracht van Middelland en het Nieuwe Westen zit in bewoners en ondernemers die van hun buurt iets willen maken. Deze kracht is het uitgangspunt voor het gebiedsplan. Deze manier van werken vraagt een ander type overheid. Professionals die relaties aangaan, zich kwetsbaar opstellen, stelling nemen en durven

In januari 2013 is gestart met het opstellen van DIN en gebiedsplan voor de wijken Bospolder, Tussendijken, Delfshaven en Schiemond. Voor dit gebied is een gezamenlijke sessie georganiseerd in samenwerking met het Nicis, dat naast inhoudelijke ondersteuning heeft geadviseerd over de toepassing van de laatste inzichten in het gebiedsgericht werken. Bij deze gezamenlijke sessies waren de betrokken ambtenaren aanwezig, wijkpartners, politie, woningcorporaties en een aantal bewoners. In werkgroepen zijn onderdelen van DIN en gebiedsplan uitgewerkt.

Op basis van deze uitwerkingen zijn gesprekken gevoerd met groepen bewoners in de verschillende wijken, is gevarieerd in de vorm, passend bij die betreffende wijk. Zo is in Schiemond een toelichting gegeven tijdens een meer formele bijeenkomst en in het Lloydkwartier in een informeel wijkgesprek. Tijdens een bijeenkomst van de Stuurgroep Veilig in Bospolder-Tussendijken zijn veiligheidsthema’s besproken met een groep van circa 100 bewoners. Conclusies uit andere bijeenkomsten en gesprekken zijn als (DIN)input gebruikt.

Over de meeste punten is vaak na een goed gesprek consensus gevonden. Minder overeenstemming was er over het ambitieniveau. Een afname van enkele procenten in de werkloosheidscijfers bijvoorbeeld is in ambtelijke ogen vaak een hele klus. Vooral tegen de achtergrond van een internationale economische crisis. Bewoners zagen dat vaak anders en vonden dat de lat best hoger gelegd mocht worden.

Participatie en het gebiedsplan

Uiteraard hebben ook na de verkiezingen van maart 2014 bewoners een belangrijke bijdrage geleverd aan het gebiedsplan. Wat gebeurt er in de wijk, wat is de ambitie van de bewoners en welke prioriteiten leven bij hen? De afgelopen tijd is daar een goed beeld van ontstaan door de vele gesprekken die zijn gevoerd met bewoners en ondernemers. Die gesprekken vormden onder meer de basis van het gebiedsplan. Om de richting van het plan te toetsen bij een nog bredere groep uit Delfshaven is een korte enquête met open vragen opgesteld. Met de enquêteformulieren in de hand gingen de commissieleden op vier zaterdagen de wijken in. Waar mogelijk sloten de commissieleden aan bij bestaande evenementen of activiteiten zoals de Lentemarkt, Singeldingen of de zaterdagmarkt op het Visserijplein. In andere wijken werd een wijkontmoeting georganiseerd. Tijdens ontmoetingen spraken de commissieleden met bezoekers en passanten en namen met hen de enquêtevragen door. Daarnaast leverden zogenaamde “meet-en-greet” gesprekken in alle wijken informatie op voor het gebiedsplan. De resultaten van de wijkbezoeken presenteerde de commissie op 25 juni aan bewoners, ondernemers en partners. In Park 1943 bespraken zij de uitkomsten, prioriteiten en knelpunten met ruim 100 aanwezigen tijdens een gezamenlijke maaltijd.

De commissie koos ervoor zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Dat deden zij onder meer door de wijkontmoeting op die plek te organiseren waar een evenement of activiteit was. Maar digitaal sloten de leden aan bij bestaande netwerken om bewoners over de streep te trekken een bijdrage te leveren. Met name sociale media speelden hier een belangrijke rol in. Bewoners en ondernemers werden via Facebook en Twitter uitgenodigd een bezoek te brengen aan de wijkontmoetingen. Zij die niet aanwezig konden zijn maar wel hun mening wilden geven, konden een digitaal enquêteformulier invullen via de website. Uiteraard kregen partijen in de wijken die zelf een communicatiemiddel bijhouden het verzoek de wijkontmoetingen ook te vermelden op hun site, blog of in hun krantje. Partners in de wijken zoals bewonersorganisaties, verenigingen en scholen kregen het enquêteformulier toegestuurd met het verzoek dit terug te sturen of tijdens de wijkontmoetingen in te leveren. Bijna 300 mensen hebben de enquête ingeleverd. In de bijlage is de uitkomst op hoofdlijnen weergegeven.

Participatie na het gebiedsplan

Delfhaven gaat ook na de totstandkoming van het gebiedsplan door met een continue dialoog met mensen die zich vanuit welke hoek dan ook betrokken voelen bij hun wijk en buurt. Consequente, heldere en uitnodigende communicatie is daarbij van wezenlijk belang. In de overgang van deelgemeente naar gebiedscommissie en onder de krappe planning voor het gebiedsplan is er nu met kunst en vliegwerk het maximale uitgehaald.

Naast een actuele en functionele website, een levendige facebookpagina, een mobiliserend twitteraccount en evenementen en bijeenkomsten in de wijken zijn er nog een aantal nieuwe instrumenten nodig om op een slimme actuele manier de dialoog aan te gaan. Een plek, platform of speelveld waar betrokken bewoners, instellingen en ambtenaren gezamenlijk aan de opgaven voor Delfshaven kunnen werken (zie bijvoorbeeld samenwerkingssoftware Mett en KNHM). Niet alleen voor externe maar ook voor interne communicatie. Delfshaven wil -samen met partners als bijvoorbeeld het kennispunt inspraak en participatie- graag invulling geven aan de voortrekkersrol van Rotterdam als laboratorium op het gebied van sociale innovatie.


Bijlage 2 Enquête resultaten

In aanloop naar het gebiedsplan gingen de commissieleden op vier zaterdagen de wijken in met enquêteformulieren in de hand. Partners in de wijken zoals bewonersorganisaties, verenigingen en scholen kregen het enquêteformulier toegestuurd met het verzoek dit terug te sturen of tijdens de wijkontmoetingen in te leveren. Bijna 300 mensen hebben de enquête ingeleverd.

Uitkomst op hoofdlijnen

290 mensen geven antwoord op de vraag Bent u actief in de buurt 60 % is actief, ongeveer 40 %niet actief

Actief: Vrijwilliger, helpen schoonmaken, Buurt bestuurt, bewonersinitiatief

Niet actief Geen tijd, kinderen, weet niet wat er allemaal te doen is.Ongeveer 300 mensen geven antwoord op de vraag Wat vindt u plezierig aan de buurt? Bijna iedereen noemt ten minste 1 ding, 67% noemt 2 zaken, 36 % noemt 3 dingen Er zijn ongeveer 10 mensen die niets of alleen maar negatieve zaken noemen.

Trend

Het is gezellig (mensen en de omgeving), mix van alle culturen, in de buurt van scholen en BSO, gezellig/goede buren, veel winkels dichtbij, pleintje waar je kunt spelen.Ongeveer 300 mensen geven antwoord op de vraag Waar maakt u zich zorgen over in uw straat of buurt? Iedereen noemt 1 ding, 65 % noemt er 2 en 35 % noemt er 3.

Trend

Vuil op straat en bij de containers, overlast van jongeren, inbraak en dealen, hard rijden van auto’s, geen activiteiten voor jongeren (met name 12+), weinig cohesie tussen de verschillende groepen. Bovenstaande zaken worden echt vaak genoemd en worden dus door veel mensen als probleem ervaren. Vuil op straat en jongerenoverlast springen er echt uitOngeveer 300 mensen geven antwoord op de vraag Wat moet de gebiedscommissie als eerste oppakken/aanpakken.

Trend

Aanpakken van de vervuiling, zorgen voor activiteiten voor jongeren, zorgen voor meer veiligheid (politie, handhaving, verkeer)Ongeveer 240 mensen geven antwoord op de vraag Kunt/wilt u een bijdrage leveren 60 % wil dat doen, 40 % wil dat niet doen

Trends

Veel van de mensen die iets willen doen, doen dat ook al. Wat willen ze doen, meedenken, helpen organiseren van zaken voor jongeren, actief zijn in de buitenruimte, meedoen aan Buurt bestuurt. Redenen om niets te doen: geen tijd, is zaak van de gemeente , te oud, gezondheid.