Middelland en het Nieuwe Westen

Uit wikidelfshaven
Ga naar: navigatie, zoeken
Omgewaaide boom aan de Heemraadssingel

Wijkbeschrijving

Middelland en Het Nieuwe Westen zijn rond 1900 gebouwd. Het is een mix van wonen met grootstedelijke allure én typische volksbuurten. De wijken liggen dicht bij het centrum van Rotterdam. Middelland en Het Nieuwe Westen tellen respectievelijk circa 12.000 en 19.000 inwoners. De Nieuwe Binnenweg en de 1e en 2e Middellandstraat hebben een decennialange bekendheid als winkel- en uitgaansgebied. Helaas was hier en daar sprake van achteruitgang. Om de Nieuwe Binnenweg iets van zijn charme en grandeur terug te geven is een ambitieus revitaliseringsprogramma uitgevoerd. Creatieve ondernemers, vrolijke winkeltjes en trendy restaurants kleuren inmiddels het straatbeeld. Deze ontwikkeling is helaas nog niet stabiel. Er is sprake van stagnatie. Het bestrijden van leegstand blijft een opgave. Het Nieuwe Westen heeft goede voorzieningen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Aan het Tidemanplein ligt het drukbezochte Post West; een wijkcentrum waar voor jong en oud van alles te doen is. Het Heemraadsplein is de centrale plek voor de buurt, vooral in de zomer. Een mooi voorbeeld is het Kaapverdiaanse feest Sao Joao. Waakzaamheid is echter geboden; zonder goede afspraken en handhaving van die afspraken kunnen evenementen tot overlast voor omwonenden van het Heemraadsplein leiden.

De wijken Middelland en Het Nieuwe Westen kennen een groot aantal initiatiefrijke bewoners en veel betrokken professionals. De Opzoomerstraat, Speeltuin Binnenste Buiten, de Woonkamer van de burgemeester, Singeldingen, Thuis in West zijn voorbeelden van initiatieven in Rotterdam West die belangrijk zijn voor de leefbaarheid en de levendigheid voor de buurt. In #ditiswest halen Rotterdammers het beste uit zichzelf, de buurt en de stad. Dit sluit aan bij de stedelijke visie en uitdagingen in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Rotterdam vraagt bewoners om initiatieven die bijdragen aan de maatschappelijke opgave rond buurtbinding, emancipatie en gezondheid. #ditiswest is graag een laboratorium voor maatschappelijke innovatie en een andere rol van de gemeente. Die rol gaat uit van nieuwsgierigheid van de overheid naar de Rotterdammers. Handelen van de overheid begint met luisteren. Om Rotterdammers ruimte te geven, moet de overheid weten wat er gebeurt en waarom Rotterdammers doen wat ze doen. Op de facebookpagina voorwestdoorwest daagt de gemeente Rotterdam Rotterdammers uit mee te doen. *

#voorwestdoorwest

De ambitie

Rotterdammers in Middelland en het Nieuwe Westen halen het beste uit zichzelf, de buurt en de stad.

Rotterdammers halen het beste uit zichzelf, uit de buurt en uit de stad. De ambitie is gericht op het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap, in de ruimste zin van het woord. Deze uitdaging geldt niet alleen voor de Rotterdammers, maar ook voor de gemeente Rotterdam zelf. De ruimte en faciliteiten die geboden worden maken het immers mogelijk dat Rotterdammers het beste uit zichzelf, de buurt en de stad (kunnen) halen. In Middelland en het Nieuwe Westen maken we de ‘right to challenge’ concreet door openbaar uitvraag te doen.

De doelen

Bewonersinitiatieven worden erkend in hun maatschappelijke waarde en kracht.

 • 1. Iedereen doet mee

Bewoners hebben meer binding met elkaar en met de buurt. Achterstanden in taal en armoede zijn verminderd. Speeltuinverenigingen, zelforganisaties, actieve buurt bestuurt groepen en bewonersinitiatieven kenmerken Middelland en het Nieuwe Westen. Door de activiteiten die deze organisaties ontplooien, is er binding met elkaar en de buurt. Inzet is om deze binding verder te versterken. Dit gebeurt vooral door het versterken van de relatie van kansarmere bewoners met de kansrijkeren. Achterstanden van kansarmere bewoners zijn verbeterd door relaties en netwerken met de kansrijkere bewoners. Schulden van bewoners staan ondernemerschap in de weg. Daarom zijn schulden aangepakt en wordt gewerkt aan het voorkomen ervan. Ook zijn initiatieven ontplooid die ‘zorg voor elkaar’ mogelijk maken, zoals Zorgvrijstaat Rotterdam West.

 • 2. Woonmilieu/leefomgeving

Het milieu is verbeterd; evenals (een deel van) het de staat van het vastgoed. Tevredenheid van bewoners en ondernemers over het beheer van buurten, straten en pleinen is toegenomen. Bewoners in Middelland en het Nieuwe Westen beheren graag zelf hun straat en buurt. Bewoners krijgen zeggenschap over (een deel van) het beheer van een wijk of buurt, zoals het Heemraadspark. Daarnaast is de luchtkwaliteit verbeterd. Ook is inzet gepleegd op het minimaliseren van de schadelijke en overlastgevende gevolgen van de luchtkwaliteit op de ’s-Gravendijkwal voor de rest van de wijken. Er is onderzoek gedaan naar de verbetering van de waterkwaliteit van de singels en onderzocht waar extra wateropvang kan worden gerealiseerd. Vergroening van de wijken door bewonersinitiatieven is hiervoor een geschikt middel. Funderingsprobleem van Middelland heeft aandacht gekregen.

 • 3. Veiligheid

Ook in buurt bestuurt vindt samenwerking plaats tussen diverse bewoners van Middelland en het Nieuwe Westen. De vele actieve buurt bestuurtgroepen dragen bij aan het verminderen van onveiligheidsgevoelens van bewoners. Door zeggenschap en concrete samenwerking met gemeente en politie over de veiligheidsaanpak in hun buurt stijgt de bewonerstevredenheid. Dit proces van verbinden en faciliteren wordt doorontwikkeld.

De aanpak

Het speelveld voor de maatschappelijke opgaven van de wijken Middelland en het Nieuwe Westen moet worden verruimd. Bewonersinitiatieven doen mee als professionele partij op het terrein van onder andere zorg en welzijn, sociale cohesie, inrichting en beheer van straten en buurten; de gemeente Rotterdam laat zich verrassen door de inzet en ideeën van anderen.

Strategieën

Middelland en het Nieuwe Westen zijn focuswijken Veiligheid. In het Nieuwe Westen staat de aanpak woninginbraak hoog op de agenda. Voor Middelland is er een aanvullende aanpak; vorm geven in de Alliantie Middelland. Deze aanpak is gericht op het vergroten van de veiligheid en op een duurzame verbetering van de leefbaarheid. De aanpak bestaat uit:

 • verminderen van overlast van opvangvoorzieningen op en rond de ’s-Gravendijkwal
 • verminderen van overlastgevende horeca, waaronder het mogelijk verplaatsen van coffeeshops
 • revitaliseren van de Middellandstraat
 • verminderen van achterstallig onderhoud van panden
 • verminderen van overlast van personen (drugsgebruikers, stelselmatige daders, etc.)
 • verbeteren van de luchtkwaliteit (onder andere de ’s-Gravendijkwal)
 • - Inzet op zorg en welzijn en sociale cohesie.

Dit gebeurt vooral door het ondersteunen van door bewoners geïnitieerde en/of georganiseerde aanpak van het verbeteren van gezondheid en welzijn, het bestrijden van eenzaamheid en armoede en het verminderen van taalachterstand. Waar (bewoners)initiatieven actief zijn op genoemde terreinen, worden deze initiatieven ondersteund. Dit gebeurt door het verstrekken van kennis en informatie, het faciliteren in o.a. (openbare)ruimte en waar nodig het beschikbaar stellen van middelen om activiteiten uit te voeren. Dit biedt de mogelijkheid om maatschappelijke aanbestedingen. * uit te voeren waardoor we inderdaad andere partijen ruimte geven.


* Maatschappelijke aanbesteden is een vergaande manier om burgers en maatschappelijke partners bij beleid en uitvoering te betrekken. Het eigenaarschap verschuift van de opdrachtgever, vaak de overheid, naar de samenleving. Het gaat daarbij om publieke taken die (deels) worden overgedragen. Hiervoor worden kaders geformuleerd en hierover wordt verantwoording afgelegd.

 • - Inzet op beheer en inrichting buitenruimte.

Inrichting van buurt, straat of park, gebruik van gemeentelijk (leegstaand) vastgoed en verbetering van luchtkwaliteit is een zaak van bewoners. De gemeente biedt hierbij, waar nodig, zoveel mogelijk ondersteuning. Een belangrijk uitgangspunt is dat de gemeente bewoners en ondernemers actief betrekt bij de inzet in en de ontwerpen van de buurt. Dit geldt ook voor het beheer van buurt, straat of plein. Dit is bij uitstek een zaak van bewoners. De gemeente heeft hierin vooral een ondersteunende rol. Bewoners en ondernemers worden actief betrokken bij de inzet die door de gemeente gepleegd wordt en nemen zo nodig een initiatief over in het kader van Right to challenge. Om eigen invulling te geven aan de wooncarriere van Rotterdammers in dit deel van de stad wordt de mogelijkheid van klushuizen nader beschouwd. Middelland en het Nieuwe Westen zijn hier als ‘bakfietswijk’, zoals het College het noemt, geschikt voor.

Aan de Essenburgsingel is de bereidheid van bewoners hiertoe goed zichtbaar; diverse bewonersinitiatieven hebben deze rafelrand van dit deel van de stad omgetoverd tot een aantrekkelijk groen gebied. Actieve buurtbewoners rond de verschillende tuinen organiseren activiteiten voor jong en oud, creëren een gemeenschap rond de tuinen en weten anderen dan de overheid hun activiteiten te laten financieren. De aanwezigheid van deze groepen en groenactiviteiten maken de Essenburgsingel tot een ideale locatie voor een stadspark. Een niet te missen kans voor het serieus nemen van bewoners; Rotterdammers die zelf een stadspark nabij het centrum willen realiseren. Het stadspark Essenburg begint vlakbij het Centraal Station. Van hieruit begint een wandeling door het groen, in westelijke richting. Deze loopt door naar het Roel Langerak Park, één lange groene verbinding. Naar het oosten kan de verbinding van deze groene long worden versterkt in de richting van de Luchtsingel en straks ook de Hofbogen. Door bewoners geïnitieerd. Hiermee zet Rotterdam de vindingrijkheid en betrokkenheid van Rotterdammers op de (groene) kaart.

Prioriteiten

De wijken Middelland en het Nieuwe Westen hebben de volgende prioriteiten:

 • Veiligheidsaanpak Middelland.

De aanpak van de overlast van verouderde panden, opvangvoorzieningen en coffeeshops in de wijk, in bijzonder in de Middellandstraat, alsook de verbetering van de luchtkwaliteit van (de omgeving) van de ’s-Gravendijkwal en Middellandstraat.

 • Initiatieven op het gebied van zorg en welzijn.

Het ondersteunen van een concreet bewonersinitiatief dat de zorg terug de wijk in brengt; de buurt gaat meer voor elkaar zorgen en werkt aan de ontwikkeling van een zorgcoöperatie voor Rotterdam West. Dit initiatief is gericht op het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor de uitdagingen van zorg en welzijn in de wijk. Dit initiatief kan mogelijk als voorbeeld dienen voor andere wijken van de stad.

 • Leegstand en tijdelijk gebruik.

De aanpak van het verminderen van leegstand, samen met Stadsontwikkeling, wordt gestuurd door bewonersinitiatieven en andere werkwijzen dan standaard verhuur of verkoop. Maatschappelijke innovaties vinden hier plaats.

 • Bewonersbetrokkenheid.

Bewoners nemen (delen van) het beheer van de buitenruimte over, te beginnen bij het Heemraadspark. Realisatie van stadspark Essenburg, nabij het centrum, gelegen in de spoorzone van het Nieuwe Westen. De groene route daarheen loopt vanaf het Centraal Station langs het spoor richting west.

 • Aanpak en preventie van schulden.

Met schulden krijgt ondernemerschap geen kans. In Middelland en het Nieuwe Westen halen bewoners het beste uit zichzelf, de buurt en de stad. Het wegwerken van schulden en het voorkomen daarvan bij een deel van de bewoners is een belangrijke opgave.

Door naar het volgende hoofdstuk

Door naar Delfshaven, Schiemond en Lloydkwartier

Gebiedsorganisatie: Over de Buurt

Gebiedsorganisatie: Over de buurten in Middelland en Nieuwe Westen